WIZJA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

w WIESZCZĘTACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W WIESZCZĘTACH

I PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIESZCZĘTACH

 STANOWI CZĘŚĆ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 NASI  WYCHOWANKOWIE – są samodzielni, kulturalni, uczciwi, wytrwali, odpowiedzialni, wrażliwi na przyrodę, kulturę i sztukę, kreatywni, szanują innych, dbają o swoje i innych dobra materialne. Są radośni i szczęśliwi. Dobrze przygotowani do nauki w gimnazjum.

NASI  PRZEDSZKOLACY – są samodzielni, aktywni, chętni do współdziałania w grupie rówieśniczej.

RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓWaktywnie i świadomie współpracują ze szkołą i przedszkolem, znają i rozumieją potrzeby oraz możliwości swoich dzieci.

NASZA SZKOŁA i PRZEDSZKOLE – są bezpieczne, przyjazne i nowoczesne na miarę czasów.

 

KADRA – jest profesjonalna i kreatywna.

 MISJA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

w WIESZCZĘTACH

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach tworzą Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Wieszczętach i Publiczne Przedszkole w Wieszczętach. To mała, ale jakże dynamicznie, bardzo prężnie i aktywnie działająca placówka położona niedaleko Bielska-Białej, na terenie gminy Jasienica. Organem prowadzącym jest Gmina  Jasienica. Wybudowano ją 64 lata temu. Do szkoły uczęszczają dzieci z kilku miejscowości. W skład obwodu szkolnego wchodzą takie miejscowości jak: Wieszczęta, Bielowicko i Roztropice. W związku z tym placówka stanowi zbiorowość zróżnicowaną. W roku szkolnym 2015/2016 szkoła podstawowa liczy 142 uczniów, w 7 oddziałach. Posiadamy bibliotekę, świetlicę szkolną, salę matematyczno-informatyczną, salę gimnastyczną, plac zabaw dla dzieci szkolnych, przedszkolnych i dla środowiska, boisko trawiaste oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej. Mimo, że wybudowano je na terenie naszej placówki- jest boiskiem ogólnodostępnym dla mieszkańców Wieszcząt i okolicznych sołectw.

 Placówka posiada kuchnię i jadalnię połączoną ze świetlicą szkolną. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, PCK oraz akcja „Pola Nadziei” – ruch hospicyjny.

Nasze Przedszkole liczy w roku szkolnym 2015/2016 46 dzieci w 2 oddziałach: 3,4-latków („maluchy”) i 5-latków („starszaki”).

Ogółem nasz zespół liczy w tym roku szkolnym 188 uczniów.

Kadra pedagogiczna to 21 nauczycieli w tym pedagog szkolny, bibliotekarz i logopedzi.

Pracownicy obsługi to 9 osób, pracownicy administracji- 2 osoby.

Aby spełnić oczekiwania rodziców, nauczycieli i uczniów placówka określa swoje mocne i słabe strony. Mocne strony są fundamentem planowania działań, zaś jej słabe strony określają kierunki zmian.

 

Mocne strony:

1.      Placówka przyjazna dzieciom i rodzicom.

2.      Aktywne, twórcze i chętne do współpracy grono pedagogiczne.

3.      Bardzo twórcza i kreatywna Rada Rodziców.

4.      Wyniki ze sprawdzianu w klasie VI na miarę możliwości uczniów.

5.      Sukcesy sportowe.

6.      Konkursy matematyczno - informatyczne.

7.      Osiągnięcia w konkursach wiedzy i artystycznych.

8.      Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Słaba strona:

            1.      Zbyt niska motywacja do nauki niektórych uczniów.

 MISJA ZESPOŁU

„Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze”

1.      Jesteśmy dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia i ich rodziców. Istniejemy aby uczyć, wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci oraz wszechstronnie rozwijać zainteresowania i potrzeby uczniów. W swojej działalności kierujemy się zasadą:

„Każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości”

2.     Nasza wykwalifikowana, twórcza i aktywna kadra pedagogiczna zapewnia:

·         ciekawe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne: SKS –  zajęcia piłki nożnej

·         możliwość poszerzania wiedzy w ramach kół zainteresowań- w roku szkolnym 2015/2016- koło matematyczno-informatyczne, koło muzyczne, koło teatralne, koło plastyczne, na których nasi uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli rozwijają i kształcą swoje zdolności i umiejętności.

·         szereg dodatkowych zajęć organizowanych przez nauczycieli , np. zajęcia z języka angielskiego i zajęcia przygotowujące szóstoklasistów do sprawdzianu

·         opiekę i bezpieczeństwo – wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych

·         opiekę i pomoc pedagogiczną wychowawców oraz pedagoga szkolnego

·         opiekę logopedyczną

·         możliwości i warunki rozwoju uczniom zdolnym

·         pomoc i opiekę uczniom mającym trudności w nauce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,  matematyki i języka angielskiego

·         możliwości i warunki do nauki oraz rozwoju uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wczesne wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne

 

3.     Nasza placówka oferuje:

·         świetlicę szkolną czynną w godzinach od 7.00 do 15.30, w której zapewniamy opiekę dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych, organizujemy zajęcia i gry świetlicowo-tematyczne, a także pomoc w odrabianiu zadań domowych

·         ciekawe wyjazdy: do kina, teatru  oraz wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze

·         „zieloną szkołę” dla uczniów klasy III

·         spotkania z ciekawymi ludźmi, audycje muzyczne, koncerty, warsztaty twórcze

·         udział uczniów w różnych konkursach szkolnych  i poza szkolnych

- cykliczne wyjazdy na basen dla uczniów klas I-VI i przedszkola

·         nagradzanie uczniów za najlepsze wyniki w nauce i organizowanie dla nich ciekawych wyjazdów

·         dla przedszkola: zajęcia rytmiki, j. angielski.

·         część klasy I i Klasy II korzystają z darmowego dostępu do języka angielskiego w domu  w ramach Projektu E- Profi .

- wznawiamy cykl spotkań dla uczniów:" Popołudnie z książką"

 

 

4.     W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym:

·         organizujemy uroczystości okolicznościowe: spotkania z kolędą, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy

·         co roku odwiedza nas Mikołaj i wyjeżdżamy do teatru z tej okazji

·         tradycją stało się kolędowanie w Urzędzie Gminy w Jasienicy

·         każda klasa organizuje wigilijne spotkania

·         przygotowujemy kiermasze świąteczne (bożonarodzeniowe)

·         miło spędzamy czas z okazji Dnia Dziecka

·         w roku szkolnym 2015/2016 – planujemy popołudniowe spotkania dla rodziców, tematyka związana z bezpieczeństwem i zagrożeniami współczesności

 

5.     Nasza placówka utrzymuje współpracę z takimi instytucjami jak:

·         Wójt Gminy Jasienica

·         Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy – przeglądy twórczości

·         wszystkie szkoły w gminie Jasienica – konkursy przedmiotowe, zawody sportowe

·         Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica

·         Teatr Polski w Bielsku-Białej

·         Teatr „Banialuka” w Bielsku-Białej

·         kościoły: w Bielowicku i w Wieszczętach

·         Centrum Wychowania Estetycznego w Bielsku-Białej

·         Bielskie Centrum Kultury

·         Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

·         Ruch hospicyjny w Bielsku-Białej „Pola Nadziei”

·         Szkolny Związek Sportowy w Katowicach

- Klub Sportowy „Drzewiarz” Jasienica

- Klub Sportowy TS „Podbeskidzie” Bielsko-Biała

·         Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku-Białej

·         Sąd Rodzinny w Bielsku-Białej

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy

·         Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy

·         Policja

·         Straż Pożarna

·         Gazeta lokalna „Jasienica”

·         lokalne Koła Gospodyń Wiejskich

    6.  Zmierzamy do tego, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości potrzebne do funkcjonowania w gimnazjum.

·         Pragniemy polepszać wyniki nauczania, a poprzez ofiarną pracę nauczycieli i zaangażowanie rodziców motywować uczniów do nauki aby osiągali coraz lepsze wyniki.

·         Byli sprawni ruchowo - interesowali się sportem i osiągali w nim sukcesy.

·         Chcemy aby nasi uczniowie byli wrażliwi na kulturę i sztukę – interesowali się teatrem. 

·         W miarę możliwości pogłębiali wiedzę o „małej ojczyźnie” i czuli się z nią związani.

·         Pogłębiali wiedzę o krajach UE i czuli się również Europejczykami.

 

Aktualizacja misji od września 2015 roku.